Domovská stránka Vytvorenie plagátu Často kladené otázky

Obchodné podmienky

 

Obchodné podmienky bližšie vymedzujú a spresňujú práva a povinnosti predávajúceho, ktorým je  Petr Javořík so sídlom Varšavská 715/36, 120 00 Praha 2, IČ: 76018334 (ďalej tiež len ako “Predávajúci”).

 

 

1. Úvodné ustanovenia

Právne vzťahy účastníkov pri realizácii nákupu tovaru obsahu (ďalej tiež len ako „tovar“) treťou osobou (ďalej tiež len ako “Kupujúci”) z ponuky Predávajúceho na webových stránkach malespomienky.sk (ďalej tiež len ako “eshop”) sa riadi právom ČR, predovšetkým zákonom č. 89/2012 Zb., občiansky zákonník v znení je neskorších predpisov (ďalej tiež len ako „OZ“), týmito obchodnými podmienkami ďalej tiež jen ako „OP“) a, v tom prípade keď je Kupujúcim spotrebiteľ, tiež zákonom č. 634/1992 Zb. o ochrane spotrebiteľa.

 

2. Informácie o tovare a cenách

Informácie o tovare, vrátane uvedenia cien jednotlivého tovaru a jeho hlavných vlastností sú uvedené v konfigurátori, ktorý je nedeliteľnou súčasťou vytvorenia objednávky a objednávkového formulára. Ceny tovarov sú uvedené s daňou z pridanej hodnoty. Ceny tovaru zostávajú v platnosti po dobu, po ktorú sú zobrazované v internetovom obchode. Toto ustanovenie nevylučuje zjednanie kúpnej zmluvy za individuálne zjednaných podmienok.

 

2.2. Kúpna cena tovaru sa určuje podľa aktuálneho cenníku Predávajúceho vo výške, v ktorej je u konkrétneho tovaru uvedená ku dňu, kedy Kupujúci zadal objednávku. Predávajúci si vyhradzuje právo meniť cenník. Zmena cenníku je účinná okamžikom uverejnenia na serveri malespomienky.sk v rámci objednávkového formulára.

 

2.3. Kupujúci berie na vedomie, že tovar je dodávaný bez ďalšieho príslušenstva (drevený, plastový alebo sklenený rám). Špeciálnym typom tovaru sú darčekové poukazy, ktoré Kupujúci obdrží výhradne elektronicky - prostredníctvom e-mailu. 

 

3. Objednanie tovaru a uzatvorenie kúpnej zmluvy

 

3.1. Objednávku je Kupujúci oprávnený uskutočniť len elektronicky prostredníctvom objednávkového formulára a konfigurátoru určených na špecifikáciu tovaru. Objednávka zadaná Kupujúcim je pre Kupujúceho záväzná po dobu 7 dní. Pred odoslaním (zadaním) záväznej objednávky má Kupujúci možnosť skontrolovať a meniť všetky údaje, ktoré do objednávky vložil, ako i možnosť celú objednávku zrušiť. Objednávku Kupujúci odošle voči Predávajúcemu príkazom “Objednať a zaplatiť” v rámci eshopu. Náklady vzniknuté kupujúcemu pri použití komunikačných prostriedkov na diaľku v súvislosti s uzatvorením kúpnej zmluvy, hradí kupujúci sám.

 

3.2. Objednávka je návrhom Kupujúceho na uzatvorenie zmluvy kúpnej. Zmluva je uzavretá, pokiaľ Predávajúci objednávku v dobe jej záväznosti akceptuje. Akceptáciu vykoná Predávajúci elektronicky odoslaním e-mailové správy obsahujúcu výslovnú informáciu o prijatí návrhu Kupujúceho na uzatvorenie zmluvy na e-mailovú adresu Kupujúceho a/alebo potvrdením objednávky, definovanou v rámci objednávkového formulára. Kupujúci je oprávnený i záväznú objednávku jednostranne zrušiť kedykoľvek pred prijatím objednávky zo strany Predávajúceho.

 

3.3. Uzatvorenú zmluvu je možné meniť alebo rušiť len po vzájomnej dohode oboch strán, z dôvodu a spôsobom stanovených zákonom, alebo týmito OP. Výnimkou je bod č. 5.3, keď Kupujúci neuhradí objednávku v lehote 7 dní od dátumu nákupu.

 

3.4. Keď neprijme Predávajúci objednávku v lehote jej záväznosti, alebo pred ich zrušením Kupujúcim, zmluva uzavretá nie je. Predávajúci už nie je povinný objednávku prijať.

 

3.5. Zmluva sa uzatvára výhradne v materinskom jazyku.

 

3.6. V prípade, že došlo ku zjavnej technickej chybe na strane predávajúceho pri uvedení ceny tovaru v eshopu, alebo v priebehu objednávania, nie je Predávajúci povinný dodať Kupujúcemu tovaru za túto celkom zjavne chybnú cenu ani v prípade, že kupujúcemu bolo zaslané automatické potvrdenie o obdŕžaní objednávky podľa týchto obchodných podmienok. Predávajúci informuje Kupujúceho o chybe bez zbytočného odkladu a zašle kupujúcemu na jeho emailovou adresu pozmenenú ponuku. Pozmenená ponuka sa považuje za nový návrh kúpnej zmluvy a kúpna zmluva je v takom prípade uzavretá potvrdením o prijatie kupujúcim na emailovou adresu predávajúceho.

 

4. Platobné podmienky a dodanie tovaru

 

4.1. Cenu tovaru môže kupujúci uhradiť výhradne prostredníctvom platobnej brány, alebo bankového prevodu. Predávajúci nepožaduje od kupujúceho predom žiadnu zálohu, či inú podobnú platbou. Úhrada kúpnej ceny pred odoslaním tovaru nie je zálohou.

 

4.2. Tovar je Kupujúcemu dodaný na adresu určenou Kupujúcim v objednávke. Voľbu spôsobu dodania vykoná Predávajúci behom spracovania prijatej objednávky.

 

4.3. Pri prevzatí tovaru od prepravcu je Kupujúci povinný skontrolovať neporušenosť obalov tovaru a v prípade akýchkoľvek poškodení toto okamžite oznámiť prepravcovi. V prípade zistenia poškodenia obalu svedčiaceho o neoprávnenom vniknutí do zásielky, nemusí Kupujúci zásielku od prepravcu prevziať. Predávajúci vystaví kupujúcemu daňový doklad – faktúru. Daňový doklad je odoslaný na emailovou adresu Kupujúceho.

 

4.4. Vlastnícke právo na tovar a nebezpečenstvo škody na nich prechádza na Kupujúceho, ktorý je spotrebiteľom, okamžikom, keď je mu tovaru/dielo predané, resp. keď je Kupujúcemu Predávajúcim umožnené s ním disponovať. Predaním tovaru/diela či umožnením dispozície s ním je splnená povinnosť Predávajúceho odovzdať tovaru/previesť dielo/poskytnúť službu Kupujúcemu, ktorý je spotrebiteľom. V prípade, keď je Kupujúci podnikateľom, splní Predávajúci povinnosť odovzdať mu tovaru/previesť dielo/poskytnúť službu umožnením dispozície s ním, alebo jeho predaním prvému dopravcovi k preprave pre Kupujúceho, pokiaľ umožní mu uplatniť práva z prepravnej zmluvy voči prepravcovi; totožným okamžikom prechádza na takého Kupujúceho tiež vlastnícke právo na tovar/dielo/výsledku služby a nebezpečenstva škody na nich.

 

4.5. Keď nie je v zmluve uvedené ináč, zaväzuje sa Predávajúci vyexpedovať Kupujúcemu tovar, previesť dielo, či poskytnúť službu v lehote do 10–ti pracovných dní po zaplatení ceny. Vo výnimočných prípadoch môže dôjsť k predĺženiu doby potrebnej na vyexpedovanie.

 

5. Odstúpenie od zmluvy

 

5.1. Kupujúci berie na vedomie, že uzatvára zmluvu o dodávke tovaru alebo diela, ktoré bolo upravené podľa priania kupujúceho alebo pre jeho osobu. V súlade s § 1837 OZ teda Kupujúcemu nevzniká právo na odstúpenie od zmluvy v lehote 14 dní bez uvedenia dôvodu.

 

5.2. Kupujúci nemôže mimo iné v súlade s § 1837 občianskeho zákonníka odstúpiť od zmluvy:

5.3. Predávajúci môže odstúpiť od zmluvy v prípade, že Kupujúci neuhradil objednávku v lehote 7 dní od dátumu objednania. V takom prípade dochádza ku stornovaniu objednávky. V prípade stornovania objednávky Predávajúci nie je povinný o tejto skutočnosti informovať Kupujúceho.

 

6. Záruka

 

6.1. Predávajúci poskytuje Kupujúcemu záruku za akosť tovaru/diela poriadeného prostredníctvom eshopu v dĺžke trvaní 24 mesiacov. Záručná doba začína bežať prevzatím tovaru Kupujúcim. Na uplatnenie práv zo záruky platia príslušné ustanovenia OZ.

 

7. Doručovanie a komunikácia

 

7.1. Zmluvné strany si môžu všetku písomnú korešpondenciu vzájomne doručovať prostredníctvom elektronické pošty. Kupujúci doručuje predávajúcemu korešpondenciu na emailovú adresu uvedenej v týchto obchodných podmienkach. Predávajúci doručuje kupujúcemu korešpondenciu na emailovou adresu uvedenej v objednávke.

 

8. Mimosúdne riešenie sporov

 

8.1. Prípadné spory, ktoré vzniknú na základe zmluvy, budú riešené výhradne podľa práva Českej republiky a budú riešené príslušnými súdmi Českej republiky.
Prípadné spory medzi Predávajúcim a Kupujúcim je možnosť tiež riešiť mimosúdnou cestou. V takom prípade Kupujúci – spotrebiteľ môže kontaktovať subjekt mimosúdneho riešenia sporu, ktorým je napríklad Česká obchodná inšpekcia - https://ec.europa.eu/. Kým bude pristúpené k mimosúdnemu riešenie sporu, potom predávajúci odporúča Kupujúcemu najskôr využiť kontakt na predávajúceho na vyriešenie vzniknutej situácie.  

8.2. Kupujúci tiež môže využiť platformu na riešenia sporov online, ktorá je zriadená Európskou komisiou na adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr/

 

9. Zľavové kódy

 

9.1. Platnosť zľavových kódov je nastavená na lehotu platnosti 1 rok. Po termíne nebudú Zľavové kódy platné. Predávajúci si vyhradzuje právo platnosť zľavového kódu kedykoľvek ukončiť, alebo predĺžiť. 

 

9.2. Zľavové kódy sú aplikované na cenu s DPH. 

 

9.3. Zľavové kódy môžu mať percentuálne, alebo absolútne vyjadrenie zľavy. Výšku zľavy sa zákazník dozvie v košíku po zadaní správneho Zľavového kódu.

 

9.4. Zľavové kódy môžu mať podmienku minimálnej hodnoty nákupu. Na túto podmienku je zákazník upozornený pri aplikácii Zľavového kódu.

 

 

10. Záverečné ustanovenia

 

10.1. Všetky dojednania medzi Predávajúcim a Kupujúcim sa riadia právnym poriadkom Českej republiky. Pokiaľ vzťah založený kúpnou zmluvou obsahuje medzinárodný prvok, potom strany zjednávajú, že vzťah sa riadi právom Českej republiky. Týmto nie sú dotknuté práva spotrebiteľa vyplývajúcej z obecných záväzných právnych predpisov.

 

10.2. Predávajúci nie je vo vzťahu ku Kupujúcemu viazaný žiadnymi kódexami chovania v zmysle ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občianskeho zákonníku. Kúpna zmluva vrátane obchodných podmienok je archivovaná Predávajúcim v elektronické podobe a nie je prístupná.

 

10.3. Znenie týchto obchodných podmienok môže Predávajúci ľubovoľne a slobodne meniť či doplňovať. Týmto ustanovením nie sú dotknuté práva a povinnosti vznikla po dobu účinnosti predchádzajúceho znenia obchodných podmienok.


 

Tieto obchodné podmienky nadobúdajú účinnosť dňom 1.8.2023